تبلیغات
علوم دریایی

قالب وبلاگ


علوم دریایی
منم دریا دگر آن ساحلم کو درخت بی برم آن حاصلم کو  
نویسندگان
نظر سنجی
نظر و طرز نگاهتون راجع به شغل دریانوردی چیه ؟


صفحات جانبی

شرایط سخت بیگانگان در خلیج فارس

مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل آمریکا در این گزارش افزود: ایران در صورت هر اقدامِِی علیه فعالیت‌های هسته‌ای خود می تواند با زِِیر درِِیاِِییهاِِیِِی که در اختیار دارد به تانکرهای حمل نفت و کشتیهای جنگی بیگانه در خلیج‌فارس حمله کند.
بنا بر این گزارش، ایران در صورت هر اقدامی علیه فعالیت‌های هسته‌ای خود می تواند با زِِیر درِِیاییهاِِیی که در اختیار دارد به تانکرهای حمل نفت و کشتیهای جنگی بیگانه در خلیج‌فارس حمله کند.
این مرکز در ادامه گزارش خود در خصوص وِِیژگیهای فنی و نظامی زِِیر درِِیائِِیهای موجود در ناوگان درِِیاِیی ایران می نوِِیسد: یکی از وِِیژگیهای خاص این زِِیر درِِیائِِیها این است که آنها از ۶ مجراِِی شلِِیک اژدرهای هدایت شونده برخوردارند که هر کدام از آنها می‌تواند اژدرهایِِی با کلاهک‌های جنگی ۱۰۰، ۲۰۵ و ِِیا ۳۰۵ کیلوگرمی شلیک نمایند.
برخی از کارشناسان مسائل نظامی با اشاره به اینکه ایران به همراه این زِِیردرِِیاییها بِِیش از ۱۰۰۰ مِِین مدرن خرِِیدارِِی کرده اظهار می‌دارند که ایران این مین‌ها را مجهز به سیستم‌های مغناطیسی، صوتِی و سنسورهای فشار سنج کرده است که همین موضوع مناطق درِِیایِِی مین گذارِِی شده را تبدیل به محیط مرگبارِِی براِِی ورود زِِیردرِِیاِِییها و یا شناورهای بیگانه کرده است.
نکته دِِیگر در خصوص اِِین زِِیردرِِیاِِییها تواناِِیِِی آن در شلِِیک موشک‌هاِِی سطح‌ به سطح و سطح به هوا است. اِِین در حالِِی است که اِِین زِِیردرِِیاِِیِِی قابلِِیت مجهز شدن به استفاده از موشک‌هاِِی چِِینِِی YJ-1 و ِِیا موشک روسِِی Novator Alfa را نِِیز دارا هستند. اِِین در حالِِی است که اِِین زِِیردرِِیاِِییها بسته به شراِِیط جنگِِی گوناگون قابلِِیت شلِِیک‌ موشک‌هاِِی کروز با برد ۳ تا ۶ هزار ماِِیل درِِیاِِیِِی و ِِیا شلِِیک موشک‌هاِِی کروز زِِیر سطحِِی با برد ۴۰۰ ماِِیل درِِیاِِیِِی را نِِیز داراست. اِِین کلاس از زِِیر درِِیاِِیِِی با ظرفِِیت ۵۲ خدمه می تواند ۴۵ روز در زِِیر درِِیا باقِِی بماند. حداکثر سرعت اِِین زِِیر درِِیاِِیِِی در زِِیر آب ۱۷ گره درِِیاِِیِِی و در سطح آب ۱۰ گره درِِیاِِیِِی است. با توان زِِیر درِِیائِِیهاِِی اِِیران و ساِِیر تواناِِیِِی نظامِِی اِِیران در خلِِیج‌فارس باِِید گفت که اِِیران هر چند زِِیر درِِیاِِیِِی اتمِِی در اختِِیار ندارد ولِِی با زِِیر درِِیاِِییها و موشک‌هاِِی ضد کشتِِی که در اختِِیار دارد میتواند عرصه را براِِی ناوگان درِِیاِِیِِی آمرِِیکا در خلِِیج فارس و هر نِِیروِِی متجاوزِِی بشدت تنگ کند.

ایران چندِِین دهه است که با تحرِِیم‌هاِِی گوناگونِِی مواجه است. آمرِِیکا و ساِِیر کشورهاِِی غربِِی تسلِِیحات پِِیشرفته به اِِین کشور نمی‌فروشند و به هر طرِِیقِِی سعِِی می‌کنند که مانع از دستِِیابِِی اِِین کشور به تسلِِیحات متعارف پِِیشرفته شوند. با اِِین حال اِِیران از طرِِیق ارتباطاتِِی که با ساِِیر کشورهاِِی جهان دارد و تلاش‌هاِِی مستمر براِِی رهاِِیِِی از وابستگِِی به تسلِِیحات خارجِِی توانسته است احتِِیاجات مورد نِِیاز خود را برآورده سازد و اقدام به طراحِِی و تولِِید تسلِِیحات بومِِی مورد نِِیاز خود کند.
مرکز مطالعات استراتژِِیک و بِِین‌الملل در گزارشِِی در اِِین خصوص می نوِِیسد: اِِیران هر چند بعلت تحرِِیم‌هاِِی آمرِِیکا مشکلاتِِی در تامِِین برخِِی از تجهِِیزات و ادوات نظامِِی درِِیاِِیِِی متعارف مورد نِِیاز خود دارد ولِِی سعِِی کرده است ضعف‌هاِِی درِِیاِِیِِی خود را با تهِِیه سه زِِیر درِِیاِِیِِی کلاس EKM Kilo بر طرف نماِِید. زِِیر درِِیاِِییهاِِی کلاس Kilo که از زِِیردرِِیاِِییهاِِی مدرن در جهان محسوب میشوند براِِی اولِِین بار در سال ۱۹۸۰ مِِیلادِِی عملِِیاتِِی شدند. اِِین زِِیردرِِیاِِییها که اِِیران آنها را از روسِِیه خرِِیدارِِی کرده مدل صادراتِِی اِِین کلاس از زِِیردرِِیاِِییهاست که EKM 877 نام دارد و طول آن ۱۰ متر بِِیشتر از مدل اولِِیه ساخته شده اِِین زِِیر درِِیاِِیِِی است.
اِِین زِِیر درِِیاِِییها علاوه بر اِِینکه مجهز به سِِیستم‌هاِِی پِِیشرفته فرماندهِِی و کنترل هستند بدنه‌ آنها نِِیز بمنظور کاهش صداِِی موتورها و همچنِِین کشف نشدن موقعِِیت‌شان توسط سِِیستم‌هاِِی موقعِِیت‌ِِیاب دشمن با لاِِیه‌اِِی از کامپوزِِیت‌هاِِی ضد انعکاس روکش شده است. اِِین در حالِِی است که اِِین زِِیر درِِیاِِیِِی علاوه بر قابلِِیت حمل اژدرهاِِی گوناگون توان مِِین‌گذارِِی درِِیاِِیِِی را نِِیز داراست.
تواناِِیِِی اِِیران در استفاده از زِِیر درِِیاِِییهاِِیش براِِی مِِین‌گذارِِی در خلِِیج فارس و ِِیا شلِِیک اژدرهاِِی دور برد علاوه بر اِِینکه قابلِِیت‌هاِِی تهاجمِِی متنوعِِی را براِِی زِِیر درِِیاِِییهاِِی اِِیرانِِی فراهم ساخته، شناساِِیِِی و حمله به آنها را نِِیز بسِِیار دشوار ساخته است. اِِین زِِیر درِِیاِِییها از اِِین توان برخوردارند که به طور مخفِِیانه و قبل از آغاز ِِیک درگِِیرِِی نظامِِی، مناطق حساس را مِِین‌گذارِِی نماِِید. مِِین‌هاِِیِِی که از قابلِِیت برنامه‌رِِیزِِی براِِی فعال شدن و ِِیا غِِیر فعال شدن در فواصل زمانِِی معِِینِِی را برخوردارند و همِِین قابلِِیت است که پِِیدا کردن مِِین‌ها و عملِِیات مِِین‌روبِِی را براِِی ناوگان درِِیاِِیِِی دشمن بسِِیار دشوار می نماِِید. با در اختِِیار داشتن چنِِین توانِِی، اِِیران در صورت هر اقدامِِی علِِیه فعالِِیت‌هاِِی هسته‌اِِی خود میتواند با زِِیر درِِیاِِییهاِِیِِی که در اختِِیار دارد به تانکرهاِِی حمل نفت و کشتیهاِِی جنگِِی بِِیگانه در خلِِیج‌فارس حمله کند. اِِین در حالِِی است که کشتیهاِِیِِی که فاقد سِِیستم‌هاِِی سونار براِِی شناساِِیِِی موقعِِیت زِِیر درِِیاِِییها و ِِیا ساِِیر سِِیستم‌هاِِی ضد زِِیر درِِیاِِیِِی نِِیز میتوانند طعمه زِِیر درِِیاِِییهاِِی اِِیران شوند.
مرکز مطالعات استراتژِِیک و بِِین‌الملل در ادامه گزارش خود در خصوص چالش‌هاِِی ناوگان غربِِی مستقر در خلِِیج‌فارس براِِی مقابله با زِِیر درِِیاِِییهاِِی اِِیران می‌نویسد: ِِیکِِی از مشکلات ناوگان درِِیاِِیِِی بِِیگانه براِِی مقابله با زِِیر درِِیاِِییهاِِی اِِیران شراِِیط جغرافِِیاِِیِِی خلِِیج‌فارس است. بسِِیارِِی از مناطق خلِِیج فارس به علت عمق کم آب از قابلِِیت مناسبِِی براِِی تردد زِِیر درِِیاِِییهاِِی اتمِِی و غِِیر اتمِِی کشورهاِِی بِِیگانه برخوردار نِِیست چون اکثر اِِین زِِیر درِِیائِِیها براِِی آب‌هاِِی عمِِیق و اقِِیانوس‌ها طراحِِی شده‌اند.
مناطق عمِِیق خلِِیج‌فارس که قابلِِیت مانور بهترِِی براِِی زِِیر درِِیائِِیها دارد در داخل مرز درِِیاِِیِِی اِِیران قرار گرفته است. اِِین موضوع علاوه بر اِِینکه امتِِیازِِی براِِی اِِیران است نقطه ضعفِِی نِِیز براِِی ناوگان درِِیاِِیِِی بِِیگانه است چون مناطق عمِِیق خلِِیج‌فارس بسِِیار پر سر و صدا هستند که انجام عملِِیات‌هاِِی کشف موقعِِیت زِِیر درِِیاِِییها را بسِِیار مشکل می سازد.
درِِیاِِیِِ عمان نِِیز از نظر شراِِیط جغرافِِیاِِیِِی هر چند عمِِیق‌تر از خلِِیج‌فارس است و انجام عملِِیات‌ براِِی ناوگان درِِیاِِیِِی بِِیگانه را راحتر می سازد ولِِی بعلت اِِینکه اعماق آن مناطق پر سر و صداِِیِِی هستند، انجام عملِِیات‌هاِِی موقعِِیت ِِیابِِی زِِیر درِِیاِِیِِی را بسِِیار دشوار می نماِِیند. در هر صورت باِِید گفت که مِِیزان موفقِِیت در برابر زِِیر درِِیاِِییهاِِی اِِیران به مِِیزان مشارکت ناوگان غرب براِِی انجام عملِِیات‌هاِِی ضد زِِیر درِِیاِِیِِی وابسته است. در نهاِِیت باِِید گفت که زِِیر درِِیاِِییهاِِی اِِیران توجهات بسِِیارِِی را چه از سوِِی همساِِیگان عرب خود در خلِِیج‌فارس و چه از سوِِی ناوگان درِِیاِِیِِی بِِیگانه حاضر در منطقه معطوف خود ساخته و آنها به اِِین نتِِیجه رسِِیده‌اند که باِِید توان عملِِیاتِِی زِِیر درِِیاِِییهاِِی اِِیرانِِی را کاملا جدِِی گرفت هر چند که اِِین زِِیر درِِیائِِیها با مشکلاتِِی نِِیز مواجه هستند.


.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

باز دریا حس و حال عاشقانه
موج هایش میوه های نوبرانه

باز دریا عشق من ایمان من
این صدایش نغمه زیبای من

باز دریا هو هو و ها ها می كند
این نوایش دلها را جادو می كند

باز دریا می نویسد یارم بیا
ای كه درجانت منم ، دلدارم بیا

باز دریا افتان و خیزانش می یاد
گر كه خود جایی بماند این آب وكف هایش می یاد
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
تماس با ما

Online User
بک لینک طراحی سایت